Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Utworzono: niedziela, 13 December 2015 08:11

ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO

w tym:

Zakup, dostawa oraz montaż armatek śnieżnych i pompy wraz z oprzyrządowaniem do naśnieżania obiektów sportowych – Trasy biegowe „Pod Żukowem” w Ustianowej Górnej k. Ustrzyk Dolnych.

UWAGA:

Zadanie sfinansowane zostało ze środków
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

dofinansowanie fill 236x79


Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 324820 - 2015, data zamieszczenia: 30.11.2015

 

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadomienie o wyniku postępowania (pobierz plik ogłoszenia)

Dotyczy:

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup sprzętu sportowego - Zakup, dostawa oraz montaż armatek śnieżnych i pompy wraz z oprzyrządowaniem do naśnieżania obiektów sportowych – Trasy biegowe „Pod Żukowem” w Ustianowej Górnej k. Ustrzyk Dolnych.

 


 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (POBIERZ)

Uwaga:

Poniższe załączniki znajudują się w pliku SIWZ i stanowią integralną część powyzszej specyfikacji.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski

Ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. 13 493 95 02

tel. 694177995

Tel. sekretarza: 604 234 019

Strona internetowa: http://www.pozn.eu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb udzielania zamówienia:

zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne

w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o ustawę Prawo

zamówień publicznych.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia:

- strona internetowa: http://www.pozn.eu

- Biuletyn Zamówień Publicznych:

numer ogłoszenia: 324820-2015

- w siedzibie zamawiającego, w godzinach od 8:00 – 14:00

data zamieszczenia: 30.11.2015 r.

Nabycie specyfikacji jest bezpłatne.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami jest

Ryszard Cybruch – Tel. 694177995

4. Opis przedmiotu, zakres zamówienia, oraz informacja o możliwości składania ofert

częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest :

Zakup i dostawa automatycznych armatek śnieżnych i pompy wraz z oprzyrządowaniem do

utrzymania obiektów sportowych – Narciarska trasa Biegowa „ Pod Żukowem” w Ustianowej

Górnej k. Ustrzyk Dolnych

Wspólny słownik zamówień (CPV) :

42418290-8 - urządzenia do wyciągów narciarskich

35221000-9 – armatki wodne

NIE dopuszcza się składanie składanie oferty częściowej.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się składanie oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji: zakończenie do - 7 dni od dnia podpisania umowy

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację

zamówienia,

Dla potwierdzenia wymagań do oferty należy załączyć:

1. Pisemne oświadczenie Dostawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –

załącznik nr 3

2. Oświadczenie złożone zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy pzp – o braku podstaw do

wykluczenia - załącznik nr 4

3. Informacja o grupach kapitałowych – załącznik nr 5

4. Aktualny dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie

objętym zamówieniem np. wyciągu z właściwego rejestru stwierdzającego stan

prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności gospodarczej lub zaświadczenie

o prowadzeniu działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa w punkcie 2) składa

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca na siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 2),

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Oprócz ww. dokumentów należy złożyć:

1) Wypełniony druk oferty, który stanowi załącznik do specyfikacji – Formularz

oferty-załącznik nr 1

2) Wypełnione załączniki cenowe stanowiące załącznik nr 1a,

3) Podpisany załączony przez Zamawiającego projekt umowy-załącznik nr 6

4) Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy

przez pełnomocnika / oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza/,

5) Pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego / oryginał lub kopia poświadczona przez

notariusza.

6) Informacja o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej -

załącznik nr 5

6. Informacja na temat wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 zł)

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferty będą oceniane na podstawie ceny oferty 60% + gwarancja 40%= 100%

znaczenia

8. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać w dni robocze(bez sobót) w siedzibie POZN w Ustrzykach

Dolnych do dnia 15.2015r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie dnia

15.2015r o godz. 10:15

9. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat zamówień uzupełniających.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

14.Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 5% wartości umowy brutto.

Otrzymują:

1) strona internetowa POZN

2) tablica ogłoszeń

 

Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski

Adres biura:

Hala Sportowa przy OSiR w Ustrzykach Dolnych
ul. 29 Listopada 19 A (parter)
38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. 13 493 95 02

Administracja:
Krzysztof Lachowski
sport@ustrzyki-dolne.pl
tel. 602324019

Statystyka

Odsłon artykułów:
555847
2023 © Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych

stat4u
Powered by Joomla 1.7 Templates